OBORY, pastorální teologie

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Obálka[Maxmilian MILLAUER]: Entwurf einer Geschichte des Studiums der Pastoraltheologie an der K.K. Karl-Ferdinand’schen Prager Universität, Prag: J.G. Calve, 1821. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaZdeněk DUDA: Historiografický obraz počátků (české) pastorální teologie a jejího dalšího směřování v 19. století, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 11-23. Česká národní bibliografie

Pavol ZEMKO: Homiletické směrnice. Z dejin homiletiky na Morave, v Čechách a na Slovensku, Trnava: Dobrá kniha, 2007.

ObálkaJan HARVILKO: Jiljí Chládek a jeho počátkové opatrnosti pastýřské, in Theologická revue 77 (2006) 1-4, s. 381-385. Česká národní bibliografie

ObálkaVladimír URBÁNEK: Jiljí Chládek, český obrozenec a osvícenec, in Acta Universitatis Carolinae - Phil. et Hist. 4, Studia Historica XXVIII, Praha: Karolinum, 1986, s. 115-140. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ (ed.): Kardinál Tomášek a koncil. Sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kard. Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vat. koncilu, Praha: Pastorační středisko, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaAleš OPATRNÝ: Kardinál Tomášek a pokoncilní proměna pražské arcidiecéze, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaJana NECHUTOVÁ: Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha: Vyšehrad, 2000. Česká národní bibliografie

ObálkaPastýřské listy (olomoucké arcidiecéze od r. 1948 - 1990), Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001. Česká národní bibliografie

Jiljí CHLÁDEK: Počátkové opatrnosti pastýřské aneb krátká naučení jak by se pastýřové duchovní v povolání chovati měli sv. 1-3, Praha 1780. Souborný katalog ČR

ObálkaAlois KŘIŠŤAN: Počátky pastorální teologie v českých zemích, Praha: Triton, 2004. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Luboš BLIŽŇÁK: Sociální a politická problematika očima katolických teologů v Časopise katolického duchovenstva, Olomouc (obhájená diplomová práce CMTF UP) 2016. theses.cz

Petr TICHÝ: Spirituální a pastorační témata v časopise Duchovní pastýř a jejich přínos pro českou církev v letech 1950-1968, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2000.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaAntonín SKOČDOPOLE: Učebná kniha bohosloví pastýřského, České Budějovice, 1905. Česká národní bibliografie

ObálkaKolektiv autorů: Úkoly pastorační činnosti církve a pastorální teologie v českých zemích, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 1997. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš HALÍK: Víra a kultura. Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie, Praha: Zvon, 1995. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR