OBORY, dogmatická teologie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Česká katolická teologie v období 1850-1930 a astronomie, kosmogonie a kosmologie, in Studia theologica 2 (2013). Česká národní bibliografie

ObálkaŠtěpán M. FILIP: Česká mariologická (a mariánská) bibliografie 19. století, in Studia theologica 49 (2012). Česká národní bibliografie

ObálkaŠtěpán M. FILIP: Česká mariologická (a mariánská) bibliografie 1900-1910, in Studia theologica 50 (2012). Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Česká trinitární teologie a její kontext v letech 1800 – 2005. Komentovaná bibliografická sonda do dějin české teologie, in Theologická Revue 2 (2005) s. 123-167. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Česká trinitární teologie, in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 242-245. Česká národní bibliografie

Martin GRONES: Čím přispěla teologie kardinála Schwarzenberga na vatikánských koncilech?, České Budějovice (obhájená dizertační práce na TF JU) 2014. Theses.cz

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Ondřej SALVET: Die sichtbare Gestalt des mystischen Leibes, Die Ekklesiologie von Silvestr Maria Braito OP (1898-1962), Frankfurt: Lang, Peter, 2011. Deutschen Nationalbibliothek

Petr NĚMEC: Dogmatická teologie v Časopise katolického duchovenstva v letech 1900-1949, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2000.

Zdeněk STODŮLKA: Dogmatická teologie v Teologických textech 1978-1998, Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2000.

Lukáš NOSEK: Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975), dizertační práce obhájená na KTF UK) Praha 2011.

Michal JADAVAN: Eklesiologie Silvestra Maria Braita OP v jeho knize Církev: Studie apologeticko-dogmatická, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2010. Theses.cz

ObálkaLuisa KARCZUBOVÁ: Ekumenická témata v současné české teologii, in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 294-299. Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav VOKOUN: Ekumenismus v českých zemích, in Peter NEUNER, Ekumenická teologie. Hledání jednoty křesťanských církví, Praha: Vyšehrad, 2001, s. 299-301. Česká národní bibliografie

František VEHOVSKÝ: Eucharistie v české katolické teologii od roku 1948 do roku 1989, Olomouc (obhájená dizertační práce na CMTF UP) 2014. Theses.cz

Jiří HANUŠ: Felix M. Davídek a jeho pojetí církve, in Teologický sborník (1999) č. 3, s. 53-58.

Vojtěch NOVOTNÝ: Hypotetičtí mimozemšťané v českém teologickém pojednání z r. 1836, in Theologická revue 77 (2006) 1-4, s. 158-170. HTF UK - Theologická revue

Lukáš NOSEK: Christologická a soteriologická analýza v díle Synopsis theologiae dogmaticae specialis od ThDr. Vojtěcha Šandy, Praha (diplomová práce obhájená naKTF UK) 2007.

Michal CVINGRÁF: Christologie, pneumatologie, mariologie, eklesiologie a angelologie v kázáních Jana Valeriána Jirsíka, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2013. Theses.cz

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Christologie, soteriologie a postava Ježíše z Nazareta v českém a slovenském jazyce, in Papežská biblická komise, Bible a christologie. Dokument PBK z r. 1984, Praha: Krystal OP, 1999, s. 78-98 (bibliografie platná do r.1998). Česká národní bibliografie

ObálkaJolana POLÁKOVÁ (ed.): Josef Zvěřina. Pět cest k radosti, Praha: Vyšehrad, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaJana NECHUTOVÁ: Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha: Vyšehrad, 2000. Česká národní bibliografie

Lubomír ŘIHÁK: Mariologie v Časopisu katolického duchovenstva v letech 1828-1949, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2014. Theses.cz

ObálkaJan ROKYTA: Několik myšlenek k Chelčického teologii, in Theologická revue 77 (2006) 1-4, s. 257-380. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav WOLF: Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie, Olomouc: MCM, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJiří DVOŘÁK, Květoslava NERADOVÁ (eds.): O Bohu a víře. Výběrová bibliografie knih s náboženskou tematikou, Praha: Národní knihovna, 1992. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Plán akce pro vydávání českých vysokoškolských příruček bohovědných. Stav české katolické teologie v letech 1949-1950, in Studia Theologica X (2008) 3 [33], s. 49-63. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Po stopách nekonečna. Nauka o trojjediném Bohu v pojetí českých univerzitních mistrů porenesanční doby, Olomouc: MCM, 2010. Matice cyrilometodějská Olomouc

ObálkaVáclav WOLF: Pražská univerzitní teologie v 17. století, Olomouc: MCM, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Prolegomena ke studiu české christologie 19. století - knižní produkce a odborné studie v ČKD, in Studia Theologica XIII (2011) 2 [44], s. 126-162. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Psychologie Kristovy osobnosti. Historie sporů o niternost Ježíše Nazaretského, Olomouc: MCM, 2006. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010: tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989: komentovaná bibliografie 1800-2010, Brno: L. Marek, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel AMBROS: SALAJKA Antonín (1901-1975), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 800. Česká národní bibliografie

Petr KOŠULIČ: Sondy do dějin české mariologie (Jirsík, Hejbal, Špaček, Žák, Dacík, Zvěřina), Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2009. Theses.cz

ObálkaJiří ŽŮREK: Soteriologická interpretace predestinace v podání Vladimíra Boublíka a její předpoklady, in Listy filologické (2005) č. 1-2, s. 75-96. Česká národní bibliografie

ObálkaFrantišek Norbert HRACHOVSKÝ: Soupis rukopisů, knih a článků revuálních z dogmatiky, Velehrad: Cyrilo-Metodějský [tiskový] spolek, [1919]. Česká národní bibliografie DjVu

Václav WOLF: Svátosti v pohledu českého baroka, Olomouc: MCM, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Světla a stíny trinitologie a pneumatologie Josefa Zvěřiny, in Teologické texty 22 (2011) č. 3, s. 117-127. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: ŠANDA, Vojtĕch (Adalbert Sanda), in Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Band Band XXXI (Ergänzungen XVIII), Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2010, s. 1179-1184. BBKL

Lukáš OBR: Tajemství Kristovy osoby a lidské spásy v myšlení Karla Farského, Olomouc (obhájená diplomová práce na CMTF UP) 2013. Theses.cz

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

Tomáš VEBER: Teolog – polemik Antonín Lenz (1829–1901), Počátky teologické antropologie v českých zemích, České Budějovice (dizertační práce na TF JU) 2009. theses.cz Tomáš Veber, dizertace

Tomáš VEBER: Teolog - polemik Antonín Lenz (1829-1901). Počátky teologické antropologie v českých zemích v 19. století, České Budějovice: Teologická fakulta JČU, 2008. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Učení o eucharistii v díle M. Jana Husa, Praha: Vyšehrad, 1998. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel SLÁDEK: Vladimír Solovjov: mystik a prorok. Osobnost a dílo Vladimíra Solovjova pohledem (nejen) české reflexe, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaLukáš NOSEK: Vojtěch Šanda jako dogmatik, in Studia theologica XI (2009) č. 2-léto [36], s. 50-60. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Bohumil ZLÁMAL: Vývoj olomoucké teologie od zřízení biskupství 1777-1974. Jeho Eminenci Františku kard. Tomáškovi k 80. narozeninám. Vzpomínka na jeho profesorské působení v Olomouci, Kyjov: strojopis, 1977. Bohumil Zlámal, digi

ObálkaCezary Andrzej MIZIA: Význam agapé pro pronásledovanou církev podle Josefa Zvěřiny, Opava: Slezská univerzita, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel KOLÁČEK: Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech do roku 1946, Brno: L. Marek, 2006. Česká národní bibliografie

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Zápolení o naději a lidskou důstojnost : česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu, Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: Život a dílo Antonína Salajky (1901-1975). Prolegomena k teologické analýze. Příspěvek k dějinám české katolické dogmatické teologie, (rigorózní práce obhájená na KTF UK) Praha 2009.

Milada ŠKODOVÁ: Životní pouť Jana Evangelisty Bílého (1819-1888) a christologická analýza jeho spisu Život Pána našeho Ježíše Krista, Olomouc (bakalářská práce) CMTF UP, 2012. Theses.cz