DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, Vidnava (Weidenau) do r. 1945

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 152–188.

Erich KLEINEIDAM: Die Philosophisch-Theologische Hochschule und das Pristerseminar zu Weidenau, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, XII., Königstein 1993, s. 127–177.

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

ObálkaJosef G. STANZEL: Filosoficko-teologická vysoká škola a kněžský seminář ve Vidnavě v letech 1899-1945, in: VII. svatováclavské česko-polsko-německé setkání v Jeseníku. Historický seminář na téma církevní život v dějinách Jesenicka. Sborník referátů. Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka 2007, s. 143-148. Česká národní bibliografie

Milan ADÁMEK: Filosoficko–theologické učiliště a kněžský seminář ve Vidnavě (1899–1945), Litoměřice (disertační práce obhájená na CMBF v Litoměřicích) 1982.

Josef SCHARBERT: Fürchte dich nicht! Ich bin bei dir. Jes 43,5: Rückblick eines Theologieprofessors auf seine Jugend in chaotischer Zeit, Königstein: Sudetendeutsches Priesterwerk, 1991. Souborný katalog ČR

ObálkaVojtěch VLČEK: Kříž jsem hlásal kříž jsem snášel. Rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými za komunismu v letech 1948–1989, Kostelní Vydří 2006, s. 34–35 (vzpomínka Antonína Huvara OT). Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaMilan ADÁMEK: Výchova kněží rakouské (československé) části vratislavské diecéze (1899–1945), in Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva 2 (1984) s. 89–92. Česká národní bibliografie