DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, Praha

Paulus SLADEK: Adolf Kindermann – Rektor des Prager Theologenkonvikts, in Weihbischof Dr. Adolf Kindermann – Leben, Werk und Wirken, Königstein/Ts. 1975, s. 37nn.

ObálkaAlois SOLDÁT: Alumnát pražský, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, I., Praha 1912, s. 332–335. Česká národní bibliografie DjVu

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 152–188.

Adolf KINDERMANN: Das Prager Intermezzo in Ius et salus animarum. Festschrift für Bernhard Panzram, Freiburg 1972, s. 11–24.

Antonín ODVÁRKA: Deváté blahoslavenství. Román ze šuplíku, Sedlec–Prčice: Klub mladých, 1996, s. 16. Souborný katalog ČR

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

ObálkaBohumil SVOBODA: Kniha o Janu Lebedovi. Sborník k 10. výročí úmrtí, Praha 2001, s. 17, 20–21. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav ČERVINKA: Konec války v Dolních Břežanech, in Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva 5 (1972) s. 79. Česká národní bibliografie

ObálkaEva DOLEŽALOVÁ: Konvikt svatého Bartoloměje a seminář svatého Václava v Praze na Starém Městě - dějiny hospoděření a studijní nadace, in Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. Dr. Zdeňky Hledíkové. Praha 1998, s. 135-148. Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Eduard WINTER: Mein Leben im Dienst des Völkerverständnisses. Nach Tagebuchaufzeichnungen, Briefen, Dokumenten und Erinnerungen, Berlin 1981.

ObálkaJaroslav ŠEBEK: Mezi křížem a národem. Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu, Brno 2006. Česká národní bibliografie

Jan NOVOTNÝ: Naděje naše bohoslovci v pražském semináři, in Rozsévač. Náboženský týdeník pro katolický lid 4 (27. 1. 1946) s. 31–32.

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

Antonín ODVÁRKA: Pan farář vzpomíná. Obrázky z padesáti let kněžství 1947–1997, Sedlec–Prčice 1997. CKK KTF UK

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

ObálkaTomáš POLÁK: Perzekuce katolické církve v Praze v letech 1939–1945, in Ivan HLAVÁČEK, Marie BLÁHOVÁ (eds.), Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, Praha 1993, s. 299–300. Česká národní bibliografie

Ferdinand TADRA: Počátkové semináře arcibiskupského v Praze. Příspěvek ke sporu kardinála Harracha s jezuity a ku dějinám vysokých škol pražských, in Sborník historického kroužku 2 (1884) s. 193-201, 270-279, 339-347,.

ObálkaJaroslav ŠEBEK: Politizace obrodných katolických hnutí v meziválečném Československu, in Teologie a Společnost 1 (2005) s. 7–11. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav RAJMON: Poučení z dějinné minulosti, in Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva 5 (1972) s. 78. Česká národní bibliografie

ObálkaJan VICHRA: Pražský arcibiskupský seminář a jeho studenti v 17.-18.století, in Škola a město. Sborník příspěvků z konference Documenta Pragensia 11 (1993) s. 123-134. Česká národní bibliografie

Hedvika KUCHAŘOVÁ: Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637-1785) a strahovští premonstráti jako profesoři na pražském arcibiskupském semináři, Praha (disertační práce na FF UK) 2005.

Jan Florián HAMMERSCHMIDT: Prodromus gloriae Pragenae, Pragae 1723.

ObálkaMiroslav RAJMON: Před dvaceti pěti lety, in Duchovní pastýř. Měsíčník katolického duchovenstva 9 (1964) s. 161. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaRevolta v arcibiskupském semináři, in Polední list 99 (9. 4. 1935). Česká národní bibliografie

ObálkaEva DOLEŽALOVÁ: Seminář sv. Václava a konvikt sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském, in Pražský sborník historický 31 (2000) s. 186-261. Česká národní bibliografie

Jaroslav V. POLC: Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce, Praha 1995, s. 47–48, 72–73, 88–89, 98–99. CKK KTF UK

ObálkaJaroslav ŠKARVADA: Svedl jsi mě Hospodine. Jaroslav Škarvada v rozhovoru s Bohumilem Svobodou, Kostelní Vydří 2002, s. 27–32. Česká národní bibliografie

ObálkaMichal FIALA - Jan VICHRA: Šlechtičtí studenti na pražském arcibiskupském semináři v 17. a 18. století, Heraldická ročenka (1993). Česká národní bibliografie

Antonín ODVÁRKA: V říši zalomeného kříže, Sedlec–Prčice 1995.

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Vyplněný kádrový dotazník se stručným životopisem, in Jiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.), Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha: Filosofia, 2002, s. 299-316. Česká národní bibliografie

ObálkaIvo PROKOP: Vznik kněžského semináře se zvláštním přihlédnutím k dějinám pražského arcibiskupského alumnátu do roku 1783, in Mlada MIKULICOVÁ, Petr KUBÍN (ed.), In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, IV., K poctě devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava Kadlece, Praha 2002, s. 485-545,. Česká národní bibliografie

Ivo PROKOP: Vznik kněžského semináře se zvláštním přihlédnutím k dějinám pražského arcibiskupského alumnátu do roku 1783, Praha (diplomová práce na KTF UK) 2001.

ObálkaAntonín BRADNA: Zaradoval jsem se… Útržky ze života, Kostelní Vydří 2002, s. 36–41. Česká národní bibliografie

ObálkaAlois SOLDÁT: Z dějin knížecího arcibiskupského semináře v Praze, in Sborník historického kroužku 5 (1896) s. 61-97. Česká národní bibliografie

ObálkaDoubravka SVOBODOVÁ: Zůstane v naší lásce. Ze vzpomínek na Jana Lebedu – bohoslovce, kněze, básníka, shromáždila a výběr uspořádala Doubravka Svobodová, [S.l.] 1998, s. 6–7.. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš PASÁK: 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, Praha: Karolinum, 1997. Česká národní bibliografie