DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, Hradec Králové

ObálkaGustav DOMABYL: Alumnát královéhradecký, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, I., Praha 1912, s. 337–339. Česká národní bibliografie DjVu

Eva ŽEROVNICKÁ - Vladimír ŠIMEK: Biskupský seminář. Příloha Zpravodaje, in Zpravodaj. Informační bulletin (1994), Hradec Králové: Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Souborný katalog ČR

Ladislav HOLOUBEK: Biskupský seminář v Hradci Králové. Provoz, výuka a život v něm od jeho založení do konce 19. století, bakalářská práce obhájená na FF UHK (2013).

ObálkaVít TAJOVSKÝ: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Palána a Jana Paulase s opatem želivského kláštera, Praha: Torst, 2001, s. 78–91. Česká národní bibliografie

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 172–173.

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

ObálkaKolektiv pracovníků: Kamínky [Sv.] 2. Drobná svědectví o pronásledování křesťanů v době komunistické totality i o jejich snahách o svobodu a blaho vlasti, Hradec Králové 2000, s. 58–59, 131–132. Česká národní bibliografie

ObálkaJan SOUKUP: Klerikální seminář a bohoslovné učeliště v Hradci Králové, in ČKD (1891) 321-329.400-418. Časopis katolického duchovenstva Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

Bohumil ZLÁMAL: Příručka církevních dějin X/2, Olomouc 1972, s. 4–16. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaHelena TOMÍŠKOVÁ: Sloužil všem, Olomouc 2001. Popisek odkazu

Matěj Ondřej HAVEL: ThDr. František Reyl - kněz, politik, vědec , Praha (obhájená dizertační práce KTF UK) 2016. Repozitář závěrečných prací

Josef BEZDÍČEK: Tomíško a jeho doba, Řím 1969.

ObálkaBohumil SVOBODA: Víra je můj pevný hrad. Rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli, Praha 2004, s. 71–72, 74–75, 78, 134. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Marie ZIMMRMANOVÁ: Výuka katechetiky v hradeckém semináři podle biskupa Edvarda Jana Nepomuka Brynycha, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015.

Ladislav HOLOUBEK: Život a výuka v hradeckém semináři od roku 1714 do konce 19. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR

Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR