DIECÉZNÍ SEMINÁŘ, Brno

ObálkaJosef SAMSOUR: Alumnát brněnský, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, I., Praha 1912, s. 342–344. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaJindřich Z. CHAROUZ: Brněnský alumnát - doba kněžských osobností, in: Brněnská diecéze 1777-2007. Historie a současnost. Sborník příspěvků ze sympozia na Biskupském gymnáziu v Brně 10. 11. 2007. Brno, Studio Arx 2007, s. 41-44. Česká národní bibliografie

ObálkaJindřich Z. CHAROUZ: Brněnský alumnát. Výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně v letech 1807-1950, Brno: Brněnské biskupství, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaJindřich Z. CHAROUZ: Církevní dějiny v brněnském alumnátě, in Pavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.), Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010, s. 121-125. Česká národní bibliografie

Kurt A. HUBER: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien von Böhmen-Mähren, in Archiv für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, sv. VII, Königstein 1985, s. 152–188.

Josef SAMSOUR: Dějiny alumnátu brněnského, Brno: vlastním nákladem, 1907. Souborný katalog ČR DjVu

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

Karol FRYDRYCH: Estetika na brněnských školách po roce 1860, diplomová práce (FF MU) 2013. theses.cz

Jiří JANALÍK: Christologie Františka Sušila v jeho poznámkách k Lukášovu evangeliu, Olomouc (obhájená diplomová práce CMTF UP) 2015. theses.cz

ObálkaStanislav KRÁTKÝ: K plnosti. Rozhovory Jana Mazance s dobrým bratrem a biskupem skryté církve, Brno 2004, s. 26–31, 46–51, 82. Česká národní bibliografie

Lenka KLAŠKOVÁ: Knihovna brněnského alumnátu, balalářská práce (CMTF UP) 2012. theses.cz

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Josef PAPICA: O spravedlivé postavení bohosloveckých diecésních učilišť, in Neděle 2 (13. 1. 1946) s. 15.

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Zdeněk R. NEŠPOR: Pastor bonus seu idea (semper) reformanda. Vzdělávání a výchova kléru pro působení ve farní správě v českých zemích v 18. a na počátku 19. století, in Český časopis historický 105 (2007) s. 351-391. ČČH 150 (2007)

Pavel SOBOTKA: Proměna pastorační situace české církve v letech 1948–1989 očima P. Františka Hrůzy. Pastorální analýza na základě cíleného interview , Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2001, s. 10–13.

Bohumil ZLÁMAL: Příručka církevních dějin X/2, Olomouc 1972, s. 4–16. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaDominik PECKA: Starý profesor vzpomíná. Vlastní životopis, Praha 1996, s. 62–81, 180, 187, 190. Česká národní bibliografie

Petr FIALA, Jiří HANUŠ: Teologie konvergence integrace a svobody: Stanislav Krátký a dynamické pojetí tradice moravského katolicismu, in Teologický sborník 4 (1997) s. 58–59.

ObálkaJosef Petr ONDOK: Vzpomínky na studijní léta, in Církevní dějiny 6 (2010), s. 139-175. Česká národní bibliografie

ObálkaJindřich Z. CHAROUZ: Zrušení biskupského alumnátu a teologického učiliště v Brně, in Časopis Matice moravské 1 (2002) s. 101–113. Česká národní bibliografie

ObálkaJindřich Z. CHAROUZ: Zřízení diecézního semináře v Brně, in Dialog Evropa XXI 1–4 (2002) s. 56–67 a 1–4 (2003) s. 72–83. Česká národní bibliografie