TEOLOGICKÁ FAKULTA, UK, Praha

Václav VAŠKO: Arcibiskup Beran – symbol odporu proti komunismu, in Securitas imperii 11 (2005) s. 93–94. Securita imperii Securita imperii 11

Helena DOHNALOVÁ: Biblistika na českých vysokých školách od roku 1989 (instituce, osoby, díla), České Budějovice (obhájená diplomová práce na TF JU) 2014. Theses.cz

ObálkaDominik DUKA, Milan BADAL: Bílá kniha církve s černou kapitolou. 20 let svobody 1989-2009, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009, s. 97-98. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaFrantišek Xaver KRYŠTŮFEK: Dějiny církve katolické ve státech rakousko-uherských s obzvláštním zřetelem k zemím koruny české od doby slavného panování císařovny Marie Terezie až do času J.V. císaře a krále Františka Josefa I. (1740-1898). Díl 2, Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1899. Česká národní bibliografie DjVu, výběr

Miroslav KUNŠTÁT: Die Theologische Fakultät der Prager Karls-Universität nach 1945, in Archivpraxis und historische Forschung: mitteleuropäische Universitäts- und Hochschularchive, Wien 1992, s. 227–238.

Hermann ZSCHOKKE (ed): Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien-Leipzig 1894, s. 157-220, 308-346, 838-977. CKK KTF UK Výběr Celé dílo

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Ecclesia universalis versus Ecclesia nationalis? Cesta k rozdělení pražské teologické fakulty roku 1891, in Harald BINDER, Barbora KŘIVOHLAVÁ, Luboš VELEK, Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918, Praha 2003, s. 241–246. Česká národní bibliografie

ObálkaAlois SOLDÁT: Fakulta bohoslovecká v Praze, in Antonín PODLAHA, Josef TUMPACH (eds.), Český slovník bohovědný, IV., Praha 1930, s. 11–19 (od počátku). Česká národní bibliografie DjVu

Miroslav KUNŠTÁT: Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung, in Martin SCHULZE WESSEL, Martin ZÜCKERT (Hg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhemischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München: R. Oldenbourg Verlag, 2009, s. 237-265, 787-808.

Zdeněk SEDLÁK: Jan Merell (1904-1986), Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2015. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Klára SOLNIČKOVÁ: Jaroslav V. Sedláček (1860–1925), biblista a jazykovědec, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2015.

ObálkaIvana ČORNEJOVÁ: Jezuité a reforma pražské univerzity. Spory s kardinálem Arnoštem Vojtěchem Harrachem, in Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 1. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2010. Česká národní bibliografie

Josef VESELÝ: Josef Vašica a Jaroslav Kadlec: jejich život, vztah a korespondence, Brno (obhájená bakalářská práce na FF MU) 2008.

Vojtěch NOVOTNÝ: Josef Zvěřina a pražská teologická fakulta, in Teologické texty 2 (2003) s. 78–79. Teologické texty 2 (2003)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Josef Zvěřina, teologická fakulta a křesťanské umění, in Jan ROYT, Michaela OTTOVÁ, Aleš MUDRA, Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Praha – České Budějovice 2005, s. 40–41. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Katolická teologická fakulta, in Jan HAVRÁNEK, Zdeněk POUSTA (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV., s. 351–358 (období 1939–1990). Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Katolická teologická fakulta, in Jan HAVRÁNEK, Zdeněk POUSTA (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV., 1918–1990, Praha 1998, s. 351-357. Česká národní bibliografie

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891–1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem, církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na FF UK) 1999.

ObálkaMartin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891–1939, in Zdeněk KUČERA, Jan B. LÁŠEK (eds.), Docete omnes gentes, Brno 2004, s. 125–136. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch Novotný: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: K barokní filosofii a teologii v českých zemích, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 188-189. Česká národní bibliografie

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Martin VAŇÁČ: Memorandum profesorů KTF z roku 1936 proti přestěhování fakulty do Dejvic, in Getsemany 7–8 (2002) s. 173–179. Getsemany (on-line)

ObálkaVáclav WOLF: Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie, Olomouc: MCM, 2005. Česká národní bibliografie

Jan BUDAŘ: Pamětní spis bohoslovecké fakulty University Karlovy : o návrhu sjednotiti katolické bohoslovecké fakulty v jedinou utrakvistickou fakultu v Olomouci, Praha: Československá akciová tiskárna, 1933. Souborný katalog ČR DjVu

ObálkaJozef HAĽKO: Pokus o marxistickou infiltraci bohosloveckých fakult v Československu, In Studia theologica, č. 15, podzim 2014. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Po stopách nekonečna. Nauka o trojjediném Bohu v pojetí českých univerzitních mistrů porenesanční doby, Olomouc: MCM, 2010. Matice cyrilometodějská Olomouc

ObálkaVáclav WOLF: Pražská univerzitní teologie v 17. století, Olomouc: MCM, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaMartin VAŇÁČ: Problémy s umístěním Katolické teologické fakulty české univerzity v letech 1891–1939, in Petr KUBÍN, Mlada MIKULICOVÁ, David SVOBODA (eds.), Omnia autem probate. Sborník Katolické teologické fakulty, VII., In memoriam doc. ThDr. PhDr. Karla Vrány, Praha 2005, s. 376–392. Česká národní bibliografie

ObálkaMartin VAŇÁČ: Problémy s umístěním Katolické teologické fakulty české univerzity v letech 1891–1939, in Petr KUBÍN, Mlada MIKULICOVÁ, David SVOBODA (eds.), Omnia autem probate. Sborník Katolické teologické fakulty, VII., In memoriam doc. ThDr. PhDr. Karla Vrány, Praha 2005, s. 385–386. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Psychologie Kristovy osobnosti. Historie sporů o niternost Ježíše Nazaretského, Olomouc: MCM, 2006. Česká národní bibliografie

Václav WOLF: Svátosti v pohledu českého baroka, Olomouc: MCM, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaMartin VAŇÁČ: Teologická fakulta součástí Univerzity Karlovy, in Petr GALLUS, Petr MACEK (eds.), Teologická věda a vědecká teologie, Brno 2006, s. 7–34. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Teologická fakulta 1848–1891, in Jan HAVRÁNEK (ed.), Dějiny Univerzity Karlovy, III., 1802–1918, Praha 1997, s. 119–124. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Teologická fakulta 1918–1939, in Jan HAVRÁNEK, Zdeněk POUSTA (eds.), Dějiny Univerzity Karlovy, IV., 1918–1990, Praha 1998, s. 61–68. Česká národní bibliografie

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Teologie a věda - moderní dichotomie. Katoličtí teologocé v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích, in Práce z dějin Akademie věd, č.1 (2014). Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav KADLEC: Teologie doby Karlovy, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 183-188. Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav KADLEC: Tisíciletá tradice theologického studia na vysokých školách pražských, in Slovo a život. Sborník studií vydaných k sedmdesátým narozeninám prof. ThDr. Jana Merella, děkana Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích, Praha 1974, s. 33. KTF UK Česká národní bibliografie

Stanislava VODIČKOVÁ: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana, Praha-Brno: Ústav pro studium totalitních režimů-CDK, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: Vyplněný kádrový dotazník se stručným životopisem, in Jiří BENEŠ, Petr GLOMBÍČEK, Vladimír URBÁNEK (eds.), Bene scripsisti...Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha: Filosofia, 2002, s. 299-316. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: Život a dílo Antonína Salajky (1901-1975). Prolegomena k teologické analýze. Příspěvek k dějinám české katolické dogmatické teologie, (rigorózní práce obhájená na KTF UK) Praha 2009.

Ivana ČORNEJOVÁ, Anna FECHTNEROVÁ: Životopisný slovník pražské univerzity. Filosofická a teologická fakulta 1654-1773, Praha: Univerzita Karlova, 1986. Česká národní bibliografie