LITERATURA OBECNÁ KE STUDIU DĚJIN TEOLOGIE V NAŠICH ZEMÍCH

Apoštolská konstituce o universitách a fakultách pro církevní studia, in Časopis katolického duchovenstva 77 (1936) s. 33–48. depositum.cz

ObálkaZdeněk BOHÁČ: Atlas církevních dějin českých zemí 1918–1999, Kostelní Vydří, 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaBohosloví. Co a jak číst pro studium jeho jednotlivých oborů, Praha: Vyšehrad, 1946. Česká národní bibliografie

ObálkaAlois KUDRNOVSKÝ: Bohověda a její studium, Praha, 1947. Česká národní bibliografie

ObálkaKolektiv autorů: Církevní procesy padesátých let. Sborník příspěvků z konference, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. Česká národní bibliografie

ObálkaPavol MAČALA, Pavel MAREK, Jiří HANUŠ (eds.): Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii, Brno: CDK, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel AMBROS: Česká teologie, spiritualita a křesťanský Východ, in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 229-242. Česká národní bibliografie

Oto MÁDR: Česká teologie ve 20. století, in Teologické texty 22 (2011) č. 3, s. 145. Teologické texty

ObálkaPavel MAREK: Český katolicismus 1890-1914, Olomouc: Pro Katedru politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vydalo nakladatelství Gloria Rosice, 2003. Česká národní bibliografie

Alois ŠEMBERA: Dějiny řeči a literatury československé, Víděň, 1868. Kramerius

Josef SCHARBERT: Der Alte Orient und die semitischen Sprachen an den Hochschulen Böhmens und Mährens von 1848 bis 1945, in Richard W. EICHLER (ed.), Sudetendeutsche Traditionen in der Theologie, Ethik und Pädagogik, München 1983, s. 39–72.

ObálkaJohann Egid SCHERER: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität: In Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., Prag: Josef Koch: J.G. Calve, 1899. Česká národní bibliografie archive.org

Jiří KEJŘ: Die kirchenrechtsgeschichtliche Forschung in Böhmen und Mähren, in Zeitschrift der Savigny–Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 112/81 (1995) s. 328–339.

Miroslav KUNŠTÁT: Die neuere böhmische und mährische Kirchengeschichte in der sudentendeutschen Geschichetsschreibung nach 1945, in Antonín KOSTLÁN, Alice VELKOVÁ, Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918–1989, Praha 2004, s. 154–167.

ObálkaVáclav VAŠKO: Dům na skále I. Církev zkoušená 1945 - začátek 1950, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Dům na skále II. Církev bojující 1950 - květen 1960, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaVáclav VAŠKO: Dům na skále III. Církev vězněná 1950 - 1960, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008. Česká národní bibliografie

Důvodová zpráva k vládnímu nařízení č. 151/37 a č. 152/37 Sb. z. a n. o studiu a zkouškách na katolických fakultách bohosloveckých, in Časopis katolického duchovenstva 78 (1937) s. 452–459. depositum.cz

ObálkaLuisa KARCZUBOVÁ: Ekumenická témata v současné české teologii, in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 294-299. Česká národní bibliografie

ObálkaEdward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS]: Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010 (biografické medailony českých a slovenských teologů). Nakladatelství Refugium Česká národní bibliografie

Josef SMOLÍK: Evangelická teologie v českých zemích, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 192-193. Teologické texty 6 (1998)

ObálkaKristina KAISEROVÁ, Miroslav KUNŠTÁT: Hledání centra : vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem : Albis International : UJEP - Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaJolana POLÁKOVÁ (ed.): Josef Zvěřina. Pět cest k radosti, Praha: Vyšehrad, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel AMBROS: Kam směřuje česká katolická církev? Teologie obnovy místní církve v Čechách a na Moravě, její základní pastorační postoje a orientace pro třetí tisíciletí, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 1999. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef HRONEK: Katechetika. Duch a forma katolického vyučování náboženství, Praha 1946. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav BALÍK, Jiří HANUŠ: Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno: CDK, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaKarel SKALICKÝ: Katolické filosoficko-teologické myšlení 19. a 20. století, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 189-191. Česká národní bibliografie

ObálkaStanislav SOUSEDÍK: K barokní filosofii a teologii v českých zemích, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 188-189. Česká národní bibliografie

ObálkaTomáš ŠPIDLÍK: K prvním pramenům české teologie, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 182-183. Česká národní bibliografie

ObálkaJana NECHUTOVÁ: Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha: Vyšehrad, 2000. Česká národní bibliografie

Licenciát bohosloví, in Časopis katolického duchovenstva 1948, s. 264. depositum.cz

Alois KUBÝ: Návrh reformy theologických studií dra Františka Kordače, pražského arcibiskupa ve světle II. Vatikánského koncilu, Praha-Litoměřice (obhájená dizertační práce CMBF) 1977.

Alois KUDRNOVSKÝ: Nová úprava studia na katolických fakultách bohosloveckých. zvláštní otisk z Věstníku Klubu duchovenstva československé strany lidové Sursum 1937, Praha: Vlast, 1937. Ústav dějin UK a Archiv UK DjVu

ObálkaEva BUKOVÁ, Jaromír KUBÍČEK, Miloš PAPÍRNÍK: Nový život: 1896-1907, Brno: Moravská zemská knihovna, 2009. Česká národní bibliografie Kramerius MZK DjVu

ObálkaJiří DVOŘÁK, Květoslava NERADOVÁ (eds.): O Bohu a víře. Výběrová bibliografie knih s náboženskou tematikou, Praha: Národní knihovna, 1992. Česká národní bibliografie

ObálkaKolektiv autorů: Otázky české spirituality, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001. Česká národní bibliografie

Vojtěch NOVOTNÝ: Pastorační cíl církevních studií a autentické teologické vidění, in Teologické texty 4 (2004) s. 156–159. Teologické texty 4 (2004)

ObálkaPastýřské listy (olomoucké arcidiecéze od r. 1948 - 1990), Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2001. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Plán akce pro vydávání českých vysokoškolských příruček bohovědných. Stav české katolické teologie v letech 1949-1950, in Studia Theologica X (2008) 3 [33], s. 49-63. Česká národní bibliografie

ObálkaJozef HAĽKO: Pokus o marxistickou infiltraci bohosloveckých fakult v Československu, In Studia theologica, č. 15, podzim 2014. Česká národní bibliografie

ObálkaKolektiv autorů: Polarizace české katolické církve, Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2000. Česká národní bibliografie

ObálkaJan KOTOUS: Portréty vyšehradské kapituly, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. Česká národní bibliografie Vyšehradská kapitula

ObálkaJaroslav LORMAN, Daniela TINKOVÁ (eds.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha: FF UK a Casablanca (zvláště s. 251-322). Česká národní bibliografie

Karel SKALICKÝ: Prolegomena k budoucí filosofii českých dějin, in Karel SKALICKÝ, Za naději a smysl, Praha: Zvon, 1996, s. 143-179 (nebo in Studie /1978/ č. 55, s. 23-55). Scriptum - per. Studie

Prováděcí nařízení k Apoštolské konstituci ‚Deus scientiarum Dominus‘, in Časopis katolického duchovenstva 77 (1936) s. 111–132. depositum.cz

ObálkaProzatímní zkušební řád pro studium kandidátů učitelství náboženství škol prvního stupně (národních) a škol druhého stupně (středních) na bohosloveckých fakultách (výnos MŠVU z 13. XII. 1948 č. A–115 314–V–2), in Věstník Ministerstva školství věd a umění 4 (28. února 1949) s. 63–65. Česká národní bibliografie

ObálkaOtto PLACHT, František HAVELKA: Předpisy pro vysoké školy republiky Československé, Praha 1932. Česká národní bibliografie

ObálkaBohumil ZLÁMAL: Příručka českých církevních dějin. VII. Doba československého katolicismu (1918-1949), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. Česká národní bibliografie

ObálkaFerdinand POKORNÝ: Rozhled vychovatelský. Theologie není vědou, in Hlídka (1920) 47-49. Česká národní bibliografie

ObálkaFrantišek Norbert HRACHOVSKÝ: Soupis rukopisů, knih a článků časopiseckých křesťanské filosofie, Velehrad: Cyrilo-Metodějský tiskový spolek, [1920]. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaFrantišek Norbert HRACHOVSKÝ: Soupis rukopisů, knih a článků revuálních z dogmatiky, Velehrad: Cyrilo-Metodějský [tiskový] spolek, [1919]. Česká národní bibliografie DjVu

ObálkaZdeňka HLEDÍKOVÁ: Svět české středověké církve, Praha: Argo, 2010. Česká národní bibliografie

Pavel AMBROS: Svoboda k alternativám. Kontinuita a diskontinuita křesťanských tradic, Olomouc: Refugium, 2008-2009, s. 635-697, 774-835. Česká národní bibliografie

Karel SKALICKÝ: Svobodná teologie v živlu volného trhu, In Dingir 2010, roč. 13, č. 2, s. 71-77. Dingir 2 (2010) Dingir 2 (2010), rozšířené

ObálkaMiroslav KUNŠTÁT: Teologie a věda - moderní dichotomie. Katoličtí teologocé v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích, in Práce z dějin Akademie věd, č.1 (2014). Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav KADLEC: Teologie doby Karlovy, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 183-188. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef ČIHÁK: Theologus čili Studium katolické teologie. 1. Organisace katolického studia bohosloveckého, Praha: Nákladem autorovým, 1927. Česká národní bibliografie DjVu

Adolf JAŠEK: Ústřední rusínský bohoslovecký seminář v Kroměříži, in: Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda č. 7-8(1915) str. 104nn. CKK KTF UK

ObálkaTomáš HALÍK: Víra a kultura. Pokoncilní vývoj českého katolicismu v reflexi časopisu Studie, Praha: Zvon, 1995. Česká národní bibliografie

Zdeněk NEŠPOR: Výchova kněží a jejich působení na přelomu 18. a 19. století, in Lidé města 2/2006, č. 19, str. 9-44. Lidé města 2/2006

ObálkaKarel KOLÁČEK: Vznik a vývoj starokatolického hnutí na území severních Čech do roku 1946, Brno: L. Marek, 2006. Česká národní bibliografie

Oto MÁDR: Živá teologie včera a zítra, in Teologické texty 9 (1998) č. 6, s. 193-195. Teologické texty 6 (1998)