Centrum dějin české teologie

Poslání:

Vědecká práce na poli dějin české teologie, zejména novověku a současnosti. Pojem teologie je chápán v širokém smyslu označujícím reflexi, která se věnuje křesťanskému zjevení a jím přímo ovlivněnému pohledu na skutečnost světa. Postihuje proto nejenom teologii jakožto soubor vědeckých oborů (scientiae sacrae), ale i nevědecké resp. předvědecké výrazy uvedené reflexe, zejména křesťanskou literaturu. Působení CDČT dochází výrazu v publikační činnosti, v pořádání odborných přednášek, konferencí a diskusních setkání, v tvorbě dokumentačního střediska.
Pracovníci centra spravují bibliografickou databázi k dějinám české teologické výuky a vzdělávání.

Postavení:

CDČT je vědecké účelové zařízení Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty (Statut KTF, čl. 11 odst. 1). Je zřízeno při Katedře fundamentální a dogmatické teologie.

Historie:

CDČT bylo zřízeno usnesením akademického senátu KTF UK dne 4. května 2006 z iniciativy Vojtěcha Novotného. Prvním vedoucím byl jmenován Václav Ventura.

Pracovníci:

CDČT je tvořeno dobrovolně se sdružujícím kruhem osob, které se chtějí podílet na jeho poslání a činnosti. Z praktických důvodů se dělí na stálé badatele interní, jimiž jsou akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, a na přizvané badatele externí.

Vedoucí:

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Pracovníci interní:

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Pracovníci externí:

prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.
Mgr. Marie Benáková
Mgr. Pavel Jäger
Lukáš Nosek, Th.D.
Ondřej Salvet, Th.D.
Mgr. Michal Sklenář
PhDr. Jan Stříbrný
Mgr. Martin Vaňáč

Financování:

CDČT získává na svou činnost další prostředky z grantů a darů.

Dokumentační středisko

fond Jaroslav Beneš (1892–1963)

fond Zdeněk Bonaventura Bouše (1918–2002)

fond Felix Maria Davídek (1921–1988)

fond Václav Dvořák (1921–2008)

fond Oto Mádr – Teologická komise

fond Antonín Mandl (1912–1972)

fond Jan Merell (1904–1986)

fond Jiří Reinsberg (1918–2004)

fond Antonín Salajka (1901–1975)

fond Antonín Ludvík Stříž (1888–1960)

fond Václav Vaško (1921–2009)

fond Karel Vrána (1925–2004)

fond Josef Zvěřina (1913–1990)

Projekty

2006–2008

Fidentia: Gesellschaft für Stiftung- und Spendeberatung a Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova: Zentrum für Geschichte der tschechischen Theologie – Startphase, hl. řešitel: Vojtěch Novotný

2008–2010

grantový projekt GA ČR 401/08/1491: Personalismus v české katolické teologii druhé poloviny 20. století, hl. řešitel: Vojtěch Novotný

2010

Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy v Praze č. 260 101: Prolegomena a prosopologie k dějinám institucí teologického výzkumu a výuky, hl. řešitel: Vojtěch Novotný, řešitel: Pavel Jäger, Lukáš Nosek

Jeho cílem byla tvorba a internetová publikace bibliografického přehledu a databáze textů, které pojednávají
a) o dějinách institucí teologického výzkumu a výuky v českých zemích
b) o osobách, jež se na uvedených institucích věnovaly výuce a výzkumu teologie
c) o dějinách jednotlivých teologických disciplín
d) o dějinách české teologie obecně.

Přednášky a konference

20. 02. 2007

symposium Česká katolická ekleziologie druhé poloviny 20. století

19. 05. 2008

symposium Co jsou dějiny?

09. 05. 2011

Večer k poctě ThDr. Oto Mádra (1917–2011)

Odkazy

Digitalizované prameny, historická prelogomena

Depositum

– digitalizované zdroje knihovny KTF UK v Praze (Časopis katolického duchovenstva; Via: časopis pro teologii; Nový život: měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu; Soupis památek historických a uměleckých v království českém)

Cyril

– digitalizovaný časopis Cyril, české hudební periodikum vycházející v letech 1874-1948

Scriptum

– česká exilová a samizdatová periodika (např. Nový život: měsíčník Cyrilometodějské ligy pro kulturu a život z víry; Studie; Vinculum; Informace o církvi; Teologické texty a další)

Internet Archive

– časopis Hlídka literární resp. Hlídka: vědecká revue, věnovaná otázkám náboženským, kulturním a politickým

Kramerius

– monografie a časopisy (např. Blahověst)

Teologické texty

– časopis Teologické texty od roku 1979

Nový život

– bibliografie časopisu Nový život: 1896-1907

DAČ

– Digitalizovaný archiv časopisů spravovaný Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

PRDL

– Post-Reformation Digital Library

KATIF

– Digitální knihovna střediska vědeckých informací FSV UK (zejména noviny, např. Lidová demokracie, Národní listy)

DK FF MU

– Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (typ. Sborník prací FF MU, univerzitní časopisy)


Prosopografické projekty

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon

Biographie-Portal

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950

Idref-Autorités Sudoc

Biographia Cisterciensis

Václav Petera: Géniové vlasti a církve (CKK KTF UK)

Studenti pražských univerzit 1882–1945

Slovník českých filosofů

Slovník české literatury po roce 1945

Český hudební slovník osob a institucí

Scholasticon Online Resources for the study of early-modern scholasticism (1500-1800)


Řádová nekrologia

Nekrologium provincie kapucínů v ČR

Nekrology salesiánů

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Nekrolog - OFM - Provincie bratří františkánů


Spolupracující instituce

Česká christologická a mariologická akademie

Česká společnost pro katolickou teologii člen Evropské společnosti pro katolickou teologii

Publikace

(publikace k tématu všech pracovníků CDČT po r. 2006)

POSPÍŠIL, Ctirad V.

Různé podoby české trinitární teologie a pneumatologie 1800-2010: tvářnosti české katolické trojiční teologie a pneumatologie 1800-1989: komentovaná bibliografie 1800-2010, Brno: L. Marek, 2011.

Prorocký rys novodobé české teologie. In Teologické texty 17, 2006, 3, s. 129-131. (Součást plnění grantového úkolu GA ČR 401/05/2720).

Česká trinitární teologie. In Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 242-245. ISBN: 978-80-7412-019-0.

Současná česká trinitologie. In Salve 3-4/2006, s. 181–191. ISSN 1213-6301.

Česká trinitární teologie a její kontext v letech 1800-2005. Komentovaná bibliografická sonda do dějin české teologie. Theologická revue 76, 2005/2, s. 123-167 (poznámka: číslo vyšlo v květnu 2006).

NOVOTNÝ, Vojtěch

Maximální křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolík, Praha: Karolinum, 2012.

Běda církvi... Bonaventura Bouše burcující, Praha: Karolinum, 2012.

Katolická teologická fakulta 1939–1990: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007.

(ed.), Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007.

Teologie ve stínu. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. 220 p. ISBN 978-80-246-1308-6.

Filosofické dílo Karla Vrány. In Poláková, Jolana. Svoboda k pravdě. Praha: Vyšehrad, 2008, p. 289–306. ISBN 978-80-7021-955-3.

Hypotetičtí mimozemšťané v českém teologickém pojednání z r. 1836. In Theologická revue, 2006, vol. 77, no. 1–4, p. 158–170. ISSN 1211-7617.

Hans Urs von Balthasar v českém samizdatu. In Mezinárodní katolická revue Communio, 2007, vol. 11, no. 4, p. 434–436. ISSN 1211-7668.

Zrod teologa: Oto Mádr v letech 1945–1951. In Studia theologica, 2007, vol. 9, no. 30, p. 63–77. ISSN 1212-8570.

Sterbende Kirche. Tschechische Theologie angesichts kommunistischer Unterdrückung. In Internationale katholische Zeitschrift Communio, 2008, vol. 37, no. 2, p. 185–199. ISSN 1439-6165.

Plán akce pro vydávání českých vysokoškolských příruček bohovědných. Stav české katolické teologie v l. 1949–1950. In Studia theologica, 2008, vol. 10, no. 33, p. 49–63. ISSN 1212-8570.

L’ecclesiologia personalistica ceca della seconda meta del XX secolo. Reportata: passato e presente della teologia (2. 3. 2009). Dostupné z www.

Teologické dílo Reginalda Maria Vincence Dacíka (1907–1988). In Bedřich, Martin [et alii]. In Spiritu Veritatis: Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008, p. 443–464. ISBN 978-80-87183-02-1.

Životní pouť Ludvíka Armbrustera. In Novotný, Vojtěch. Všechno je milost: Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, p. 19–41 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Theologica et Philosophica. Svazek 11). ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159.

Působení Josefa Cibulky na teologické fakultě Karlovy univerzity. In Jarošová, Markéta (ed.). Professori Josef Cibulka ad honorem. Praha: TOGGA, 2009, p. 17–33 (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis: Historia et historia artium. Svazek IX). ISBN 978-80-87258-11-8.

NOVOTNÝ, Vojtěch – ROYT, Jan – SKLENÁŘ, Karel, Cibulka, Josef Jan. In Historický ústav (Akademie věd ČR). Biografický slovník českých zemí [9. sešit], C. Praha: Libri, 2008, p. 409–410. ISBN 978-80-7277-366-4.

Matocha, Josef Karel. In Pavan, Antonio. Enciclopedia della persona nel XX secolo. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 643–645. ISBN 978-8849515329.

Vrána, Karel. In Pavan, Antonio. Enciclopedia della persona nel XX secolo. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 1083–1086. ISBN 978-8849515329.

Zvěřina, Josef. In Pavan, Antonio. Enciclopedia della persona nel XX secolo. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, p. 1154–1156. ISBN 978-8849515329.

Teologicky žije člověk: Josef Zvěřina v l. 1913–1967. Habilitační práce předložená na KTF UK v Praze, 2008. 611 p.

Průhledy do české teologie ve 20. století: rozhovor s ThDr. Oto Mádrem u příležitosti jeho 90. narozenin. In Universum: revue České křesťanské akademie, 2007, vol. 17, no. 1, p. 44–45. ISSN 0862-8238.

ARMBRUSTER, Ludvík – NOVOTNÝ, Vojtěch, Česká katolická ekleziologie druhé poloviny 20. století: Symposium k životnímu jubileu ThDr. Oto Mádra. In Teologické texty, 2007, vol. 18, no. 2, p. 106. ISSN 0862-6944.

Centrum dějin české teologie. In Teologické texty, 2008, vol. 19, no. 1, p. 47. ISSN 0862-6944.

Katolická teologická fakulta. In Forum: Časopis Univerzity Karlovy v Praze, 2009, no. 2, p. 36–38.

PETRÁČEK, Tomáš

Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize: Život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867-1938). Praha 2006. Krystal OP. Detailní (273 s.) a kritická biografie pozapomenutého českého učence se opírá o vlastní archivní výzkum v Římě, Fribourgu, Vídni a Praze.

Le Pere Vincent Zapletal O.P. (1867-1938). Portrait d´un exegete catholique. Studia friburgensia - Series historica 6, Fribourg 2007. ISBN 978-2-8271-1026-1. Publikovaná licenciátní práce (obhájená v červnu 2005) z důvodu rozsahu vynechává 10 nejdramatičtějších let (1903-1914) života českého exegety, které český čtenář najde v kompletní české biografii z roku 2006.

Česká církev, výzvy 19. věku a pražská provinční synoda roku 1860. In Aleš Filip - Roman Musil (eds). Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Praha 2006, s. 27-58.

Politické a společenské problémy v myšlení prof. Vincenta Zapletala OP. In Pavel Marek - Jiří Hanuš. Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno 2006, s. 134-145.

Josef Pekař a kořeny jeho postoje k náboženské revoluci v počátcích Československé republiky. In E. Krumpholc - J. Poláková - C.V. Pospíšil. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. Praha 2007, s. 256-266.

Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906. In: Salve 3/2007. Revue pro teologii a duchovní život, s. 123-129. ISSN 1213-6301

O wybranych osobistosciach czeskiego kleru katolickiego w okresie krysyzu modernisticznego. In Studia Teologiczno-Historyczne Slaska Opolskiego 27/2007, s. 105-119. ISSN 0137-3420.

Čas vznikání a čas zanikání. Několik poznámek k minulosti ženských řeholních kongregací na území diecéze Hradec Králové a vůbec. In Bedřich, Martin [et alii]. In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, Praha 2008, s. 539-561. ISBN 978-80-87183-02-1.

Národní identita v době nacionálního napětí: katolický teolog mezi češstvím a němectvím na přelomu 19./20. století. In Vojtěch Novotný. Všechno je milost, Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha 2008, s. 557-572. ISBN 978-80-246-1505-9.

Historické souvislosti vzniku Tovaryšstva Ježíšova: několik poznámek k velkému tématu. In Jan Hojda - Petr Polehla. Jezuité ve východních Čechách. Hradec Králové 2009, s. 7-15. ISBN 978-80-87363-00-3.

Hradečtí biskupové a jejich katedrála Svatého Ducha v relacích ad limina v letech 1675-1923. In Jiří Štěpán. Chrám svatého Ducha a královna Eliška Rejčka v Hradci Králové 1308-2008, Historická tradice v dějinách města. Ústí nad Labem 2009, s. 41-52. ISBN 978-80-7405-060-2.

Od vědecké exegeze k psaní beletrie. Biblické romány Vincenta Zapletala OP. In Studia theologica 11/2009, č. 3, s. 48-62. ISSN 1212-8570.

Historický kontext vzniku a rozšíření katechismů v 16. století. In kol. autorů. O katechezi, kolektivní monografie. Ústí nad Orlicí 2009, s. 51-68. ISBN 978-807405-061-9.

Národ a církev: role kněží a církve v národním obrození. In Jiří Mach. Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Dobruška 2009, s. 43-55. ISBN 978-80-254-5633-0.

JÄGER, Pavel – NOSEK, Lukáš – PETRÁČEK, Tomáš, Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy. IN Salve 3/2009, s. 55-117. ISSN 1213-6301.

STŘÍBRNÝ, Jan

Die Rolle der Kirchen im „Protektorat“. Ausgewählte Forschungsprobleme. In Martin ZÜCKERT, Laura HÖLZLWIMMER (Hgg.), Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche Organisation. Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 115 (VCC 115), München 2007, s. 147-158. ISBN 978-3-486-58375-5.

Kirchen und Religion im „Protektorat Böhmen und Mähren“. In Martin SCHULZE WESSEL, Martin ZÜCKERT (Hgg.), Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München 2009, s. 407-484. ISBN 978-3-486-58957-3.

Církve a náboženský život za nacistické okupace. In Jiří MACH (ed.), Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. Příspěvky z konference, konané na počest dvoustého výročí narození vlasteneckého kněze a regionálního historika Josefa Mnohoslava Roštlapila dne 15. září 2009 v Dobrušce, Dobruška 2009, s. 93-142. ISBN 978-80-254-5633-0.

Svědkové víry v padesátých letech 20. století. Referát na kolokviu Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960, konaném 6.listopadu 2009 v Arcibiskupském paláci v Praze (v rukopisu).

Martyrologium katolické církve v českých zemích ve 20. století. Koordinátor projektu České biskupské konference.

NOSEK, Lukáš

Christologická a soteriologická analýza v díle Synopsis theologiae dogmaticae specialis od ThDr. Vojtěcha Šandy (diplomová práce obhájena na KTF UK) Praha 2007

Život a dílo Antonína Salajky (1901-1975). Prolegomena k teologické analýze. Příspěvek k dějinám české katolické dogmatické teologie (rigorózní práce obhájená na KTF UK) Praha 2009

Vojtěch Šanda jako dogmatik. In Studia theologica XI (2009) č. 2-léto [36], s. 50-60, ISSN 1212-8570

Portrét prof. Antonína Salajky jako slavisty (1901-1975) – Ke 35. výročí úmrtí. In Slovanské studie XIII. / Studia Slavica XIII. [2009] 229-239

ŠANDA, Vojtĕch (Adalbert Sanda). In Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Band Band XXXI (Ergänzungen XVIII), Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2010, s. 1179-1184. ISBN 978-3-88309-544-8.

Karel Slavíček a Ippolito Desideri - Dva osudy jezuitských misionářů v Číně a Tibetu. In Teologické texty 21 (2010) 1, 25-28.

Dvě Teologické komise při Sboru ordinářů ČSR v l. 1970-1973 a 1975-1983. In Brázda. Časopis nepomucenských alumnů (2009-10) č. 3, s. 22-26.

JÄGER, Pavel

Jan Nepomuk Hejčl - vědecký spor s Vojtěchem Šandou (diplomová práce obhájena na KTF UK) Praha 2008.

Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká. In Bedřich, Martin [et alii]. In Spiritu Veritatis: Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP, 2008, p. 87–115. ISBN 978-80-87183-02-1.

Česká biblická práce v Kutné Hoře. In Novotný, Vojtěch [et alii]. Acta Universitatis Carolinae. Theologica 1 (2010) 1, s. 99-118.

Spor o pravověrnost starozákonního překladu Bible České. In Jiří HANUŠ a kol.: Boží slovo a slovo lidské, Brno: CDK, 2012.

Napsáno o CDČT

Novotný, Vojtěch. Centrum dějin české teologie. Teologické texty 2008, roč. 19, č. 1, s. 47. Dostupné zde.

Jäger, Pavel, Nosek, Lukáš. Internetové stránky Centra dějin české teologie KTF UK. Teologické texty 2011, roč. 22, č. 3, s. 160-161. Dostupné zde.

Kontakt

Centrum dějin české teologie
Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta
Thákurova 3
160 00 Praha 6

mail: novotny@ktf.cuni.cz